Helsepolitikk

Norske Homeopaters Landsforbund på Stortinget

Vi lar oss høre

I tillegg til å sende inn skriftlig høringsinnspill fikk Kate Feby, leder for politisk gruppe, og Linbjørg Bardal Skalleberg, styreleder,  den 16.april anledning til å delta i muntlig høring  angående Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-27. Vår felles helsetjeneste.

Tydelig budskap

Når vi har fått tildelt tre minutter å snakke om homeopati for politikere som er ganske så ukjent med denne medisinske behandlingsmetoden som millioner av verdens befolkning bruker, må man velge ut det aller viktigste. Og når leder av helse-og omsorgskomiteen Tone W.Trøen avslutter med “takk for at dere kom – og med et tydelig budskap” har vi i hvert fall oppnådd noe.

Ubenyttet helseressurs

For oss er det svært viktig, til tross for at det bare er tre minutter, å få lov til å poengtere at våre medlemmer kan avlaste det offentlige helsetilbudet gjennom tidlig intervensjon og forebygging, og også ved behandling av kroniske tilstander og residiverende infeksjoner. De fleste pasienter har vært hos lege først, men det finnes ikke alltid hjelp å få innen helsevesenet. Tilstandene er også ofte sammensatt og pasientene vinner på å bruke det beste fra begge profesjoner. Homeopater kan benyttes både i førstelinjetjenesten og også i spesialisthelsetjenesten som vi ser i mange andre europeiske land. Integrerende team vokser fram, for å imøtekomme de komplekse utfordringene helsestjenesten står overfor. Det er åpenbare behov for nye tjenester, og fastlegekrisen har vist at vi trenger andre typer helsepersonell som har andre innfallsvinkler. Vi har et reelt behov for innovasjon både når det gjelder tjenester og samhandling.

Se til Europa

Andre europeiske land har en helt annen tilnærming til homeopati enn vi har i Norge. I Italia finner vi sykehus som har integrerte team der leger og homeopater jobber side ved side. Sveitsiske helsemyndigheter har konkludert med at homeopatisk behandling er effektiv, kostnadseffektiv og trygg og blir dekket av den offentlige helseforsikringen. Homeopati benyttes som en helseressurs av store deler av befolkningen i Europa.

Den siste versjonen av den østerrikske regjeringens nasjonale handlingsplan for antimikrobiell resistens bekrefter potensialet til homeopati for å håndtere antimikrobiell resistens.

To nylige rapporter fra Europaparlamentet anerkjenner fordelene med integrert medisin, og understreker viktigheten av å utvikle «en helhetlig,integrert og pasientsentrert tilnærming» og «oppmuntre til bruk av komplementære terapier der det er hensiktsmessig».

Dette er bare små glimt fra en verden utenfor Norge.

Myte at det ikke fins forskning

Linbjørg spurte politikerne: Hva er det som hindrer oss her i Norge til å benytte oss av denne ressursen som andre land har skjønt gir fordeler i møte med de komplekse helseutfordringene vi står overfor som antibiotika resistens, kronisk sykdom, og når det gjelder psykisk helse. Er det fortsatt myten om at det ikke fins forskning på homeopati som styrer valgene politikere og myndigheter tar.

Vi har jo visst at det har kommet mye god forskning de senere år, men allikevel – Den nylige systematiske gjennomgangen utført av Hamre og kollegaer, som omfattet seks metaanalyser, var veldig god å ha som støtte i ryggen. Forskerne avslutter med at resultatene viser at det ikke er grunn for reguleringer eller politisk motstand mot homeopati i helsevesenet.

Momsfritak på helsetjenester

For alle som bruker homeopati som behandling for sine sykdommer og plager er det udiskutabelt at homeopati er helsehjelp. Men fordi denne helsehjelpen er betegnet som alternativ behandling, må pasientene betale merverdiavgift i tillegg til at de må dekke hele utgiften med behandlingen. Vi fikk fram hvor urimelig dette er. Helserelaterte behandlinger har tradisjonelt hatt unntak av merverdiavgift, og her trengs bare en anerkjennelse av behandlingen som helsetjeneste for at det fortsatt kan være slik.

Tre minutter

For oss er det avgjørende å utnytte hvert “3-minutt” vi får til å spre kunnskap om homeopati og den unike ekspertisen som ligger ubenyttet av helse-Norge. Denne verdifulle kompetansen ligger nå rett foran politikere, helsemyndigheter og andre beslutningstakere, og vi håper på en fruktbar dialog for å integrere den i helsevesenet.

Skriv en kommentar