Nyheter

Representantforslag i Stortinget

Av 23. februar 2021september 13th, 2021Ingen kommentarer

 

 

Stortinget har i dag behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser. Enkelte av forslagene i representantforslaget ble ved fremsettelse av saken avvist, under henvisning til at de var fremmet tidligere. Forslag 2 om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling, ble heller ikke fremmet på nytt, jf. at dette ble innført i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021. De øvrige forslagene i saken fikk ikke flertall. Det betyr at det ikke blir noen endring på bestemmelsen om mva plikt, som vedtatt i Statsbudsjettet.

Representantforslaget

 

Her kan representantforslaget leses i sin helhet.

  1. Stortinget ber regjeringen fremme en stortingsmelding om kvakksalveri, der det foreslås innstramminger overfor aktører som bevisst lover helsegevinst der dette ikke er tilstrekkelig bevist, og der straffenivået for overtredelser av lovverket gjennomgås.
  2. Stortinget ber regjeringen innføre merverdiavgift på alternativ behandling
  3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer i merverdiavgiftsloven ogeventuelle andre nødvendige lovendringer for å sikre at helsepersonell inkluderer merverdiavgift hvis de utfører alternativ behandling.
  4. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som sikrer at aktører som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, og som etter en faglig vurdering kan sies å tilby helsehjelp, fortsatt kan få fritak for merverdiavgift.
  5. Stortinget ber regjeringen innføre merverdiavgift på kosmetisk behandling som ikkehar medisinsk årsak.

Helse- og omsorgskomiteen opplyser at forslag 3 og 4 er behandlet og avvist etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e. Det er følgelig forslag 1, 2 og 5 som gjenstår.

Dette er sitert fra Stortingets hjemmeside.

Spesielt Punkt 4 satte vi vår lit til, og var også deler av vårt innspill i saken. Men fordi det ble tatt opp som sak i forbindelse med Statsbudsjettet før jul, ble dette punktet avvist før det kon til Helse- og Omsorgskomiteen. Uansett ble det berørt i diskusjonen i komiteen, og dette resulterte i nye forslag fra mindretallet i helse og -omsorgskomiteen. Disse forslagene skulle det så voteres om i Stortinget. Et lite gnist av håp igjen!

Innstillingen til Stortinget fra helse og -omsorgskomiteen

 

Innstillingen til Stortinget fra helse og -omsorgskomiteen kan leses her.

18.2 ble innstillingen debattert i Stortinget, og det er interessant for oss å legge merke til hvilke partier som er enig med oss, og det motsatte. Les referat her.

Med utgangspunkt i debatten i Stortinget 18.februar skrev Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær NNH, en god betraktning om de forskjellige partienes ståsted “Er ikke pasientsikkerhet viktig nok for helse- og omsorgsminister Bent Høie?”

Etter diskusjoner i Helse og Omsorgskomiteen kom det opp 4 nye forslag fra mindretallet i komiteen.

 

Votering i Stortinget 23.februar

 

I dag 23.februar 2021 ble det votert over innstillingen fra Helse- og Omsorgskomiteen om Representantforslaget fra Arbeiderpartiet om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser.

Her er oversikt over forslagene det ble votert over i dag og resultatet

 

Forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 1  falt, For 34 Mot 54

Stortinget ber regjeringen fremme en stortingsmel- ding om kvakksalveri, der det foreslås innstramminger

overfor aktører som bevisst lover helsegevinst der dette ikke er tilstrekkelig bevist, og der straffenivået for over- tredelser av lovverket gjennomgås.

Forslag fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet:

Forslag 2 falt For 27 Mot 62

Stortinget ber regjeringen sørge for en bred gjennomgang av hele registerordningen for alternativ behandling, med tanke på endringer som kan styrke pasientsikkerheten og forbrukervernet og stille krav til kvalitet i tjenestene som tilbys. Fritak for merverdiavgift for registrerte utøvere av alternativ behandling som oppfyller nye kvalitetskrav, vurderes i en slik gjennomgang av registerordningen.

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 3 falt For 16 Mot 73

Stortinget ber regjeringen sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe frem forslag til godkjenningsordninger og drøftelser om hva alternativ behandling-bransjen kan yte av helsehjelp.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 4 falt For 7 Mot 82

Stortinget ber regjeringen vurdere å innføre merking av behandlingsformer og legemidler som ikke har dokumentert effekt, men som det påstås kan behandle ulike tilstander.

 

Valgkamp

Merverdiavgift for alternativ behandling ble innført 1.januar 2021. Konsekvensene er mange, og aller viktigst pasientsikkerheten svekkes. Til tross for høringsrunde midt i sommerferien, fikk Regjeringen denne advarselen fra NafKam, og mange av fagorganisasjonene deriblant NHL. Mva-fritak kan brukes som et ypperlig tiltak for å bedre kvaliteten i bransjen og øke pasientsikkerheten. Først behandles denne saken som har så store konsekvenser for så mange, som en liten budsjettpost i Statsbudsjettet, så når saken kommer opp igjen til debatt gjennom dette representantforslaget, viser regjeringspartiene stor uvilje til å skape løsninger på dette.

Lidia Ivanova Myhre skriver i sin artikkel:

“For meg ser det ut til at helse- og omsorgsministeren ikke vil ta pasientsikkerheten innen alternativ behandling på alvor. Holdningen han viser er direkte ødeleggende for de utøverorganisasjonene og fagskolene som i årevis har arbeidet med å heve kompetansen og styrke pasientsikkerheten i bransjen. Det er naturlig å tenke at enhver helse- og omsorgsminister ville støttet fagmiljøene og lagt til rette for at de kan fortsette det viktige arbeidet – til beste for pasienter og brukere. Høie gjør det motsatte.

Det som derimot er positivt, er at flere opposisjonspartier nå viser vilje til å ta aktive grep for å rydde opp i saken. Jeg håper derfor opposisjonspartiene klarer å samle seg til flertall ved voteringen om noen få dager.”

Dessverre gikk det ikke slik, opposisjonen klarte ikke å samle seg. Vi har en valgkamp å gjøre. Det som er helt tydelig er at den sittende regjering ikke ønsker å ta pasientsikkerheten på alvor. Denne saken har vist at det er Senterpartiet, Fremskrittspartiet, og MDG  som har talt KAM- behandlernes  sak. Vi må fortsette å utfordre alle partiene, og alle politikere  med tanke på pasientsikkerheten.