Forskning

Det nyeste innen forskning på homeopati

Av 26. september 2019september 13th, 2021Ingen kommentarer

Denne artikkelen ble publisert i Tidsskrift for Norske Homeopaters Landsforbund,Dynamis, nr 3 – 2019.

Homeopathy Research Institute(HRI-research.org) avholdt nylig sin 4 internasjonale forskningskonferanse i ærverdige omgivelser ved Tower of London. HRI kunne presentere et imponerende konferanseprogram fullspekket med foredrag fra forskere fra hele 26 forskjellige land og kvaliteten var imponerende både hva gjelder kvaliteten på forskningen, resultatene og presentasjonen av prosjektene. I salen satt 332 engasjerte tilhørere fra alle verdens hjørner.

Homeopatiske medisiner og forskning pr. i dag

Det finnes i dag nok bevis «på papiret» til at man kan si at homeopatiske medisiner har en helt klar fysisk påvirkning på levende organismer. Denne konferansen styrket denne påstanden. Det spennende nå er at skeptikernes motargument, som brukes for alt det er verdt, «det er bare placebo», står på så tynn is at den faktisk ikke holder mer. Mye av den forskningen som ble presentert på HRI sin konferanse i sommer var ren grunnforskning. Dvs. forskning på hva som skjer på det biologiske nivået hos levende organismer når man sammenligner stoffer i homeopatisk fortynning med andre stoffer. Det vil bli for tid- og plasskrevende å skulle skrive om hvert enkelt av de forskningsprosjektene som ble presentert her i denne artikkelen. Vi kan uansett konstatere at gjennom den forskningen som er gjort, og nå gjøres innen human, veterinær og agrokultur(jordbruk, vekster etc), er det ikke lenger noen tvil om at homeopatisk stoffer har en helt klar fysisk påvirkning på levende organismer utover placeboeffekten.

For spesielt interesserte

For de som har spesiell interesse av å vite mer om forskningen som ble presentert på konferansen, vil det etterhvert bli lagt ut på hjemmesiden til HRI på https://www.hri-research.org , da alle presentasjonene ble filmet i sin helhet. Hjemmesiden er verdt et besøk, og burde være obligatorisk lesing for alle som ønsker å finne bevis på homeopatiens virkning. Klikker dere på Resources så vil dere kunne finne det meste av hva som er blitt gjort av forskning og ikke minst hva som er brukt og blir brukt av argumenter for eller imot homeopati.

«Ja, men jeg blir uansett totalt overkjørt av kritikerne av homeopati!»

Setningen over kjenner vi nok alle igjen og jeg må svare: «Ja, du blir nok dessverre det». Brorparten av dere har ganske sikkert blitt både frustrerte, indignerte og sinte i møte med «bedre vitende mennesker» og også om hva media publiserer som opplest og vedtatte sannheter; potenserte homeopatiske medisiner har ikke noen som helst virkning utenom placebo effekten. Det som er svært kritikkverdig i denne sammenheng er at man skriver «har ingen virkning» og ikke f. eks. «kan homeopati virkelig virke?». For å ha det helt klart; det finnes ingen vitenskapelige holdbare bevis på at homeopati ikke virker. Da blir overskrifter som «Nå er det bevist at homeopati ikke virker» helt feil og viser faktisk en uvitenskapelig tilnærming.

Svært mange av dere som blir frustrerte og sinte over denne type propaganda blir det fordi dere vet hvilket fantastisk verktøy vi har i potenserte homeopatiske medisiner. Dere vet viktigheten og gleden av å ha tilgang til denne verktøykassa når noen i nærmeste familie eller omgangskrets blir syke. Dette også fordi dere tror på at det beste er å hjelpe kroppen til selv og kunne hele seg.

To ulike diskusjoner

Det finnes to mulige hovedmåter å ha en diskusjon om homeopati på; enten så diskuterer man det med mennesker som har et bakgrunnsteppe av åpenhet, nysgjerrighet og respekt eller man diskuterer med mennesker som har bestemt seg for hva som er den hele og fulle sannhet, en sannhet som for dem er hogd i stein. Mitt råd er å ikke bruke energi på diskusjoner med sistnevnte gruppe.

Full støtte fra uavhengig hold
De fleste av de dere har blitt overkjørt av har sin egen valgte sannhet fordi de har lest det i avisen. Det er ikke mange av disse menneskene som har en egen solid forskningskompetanse og som av den grunn kan lese en forsknings-protokoll, pluss har brukt tid på å sjekke om den sannheten de så skråsikkert utbasunerer er den faktiske sannhet.

Heldigvis for oss «troende» så finnes det mennesker utenfor vårt miljø, som har en solid egen forskningskompetanse og har brukt mye av sin fritid på å studere den forskningen som er blitt fremlagt vedrørende at homeopati er virkningsløs. En av disse er sjefsforsker ved Södertälje Sykehus i Sverige, Robert Hahn. Jeg hadde selv gleden av å få en samtale med Hahn i London og det var befriende å lytte til et menneske med en så ærlig, åpen og nysgjerrig tilnærming til forskning og livet. Hahn var krystallklar i sin tilnærming til hva slags type terapier og medisin som bør være tilgjengelig for ett hvert menneske og sier følgende om homeopatiske medisiner: »Hvis homeopatiske medisiner kan være til hjelp ved ulike sykdomstilstander, så bør alle kunne få muligheten til å få homeopatisk behandling. Hvis homeopatisk medisiner ikke har noen effekt, så skal ikke noen ha de». Hvilken befriende pragmatisk holdning.

Hahn – nådeløs i sin kritikk
Hahn var invitert til å legge fram sin erfaring angående den forskningen som er gjort vedrørende de meta-analysene som er blitt gjort på homeopati og som har konkludert med at homeopati er virkningsløs. Fra podiet i London bekreftet han hva han har skrevet i ulike tidsskrifter og påstått i ulike fora fra før; disse meta-analysene holder ikke mål og inneholder svært kritikkverdige måter å utføre denne type forskning på. Han sier at dette er et skoleeksempel på hvordan man kan misbruke sin forskningskompetanse. Han går så langt som å si at det kan se ut som mange motstandere av homeopati, i sin iver etter å få fjernet homeopati fra kartet, har «reached the level of blindness». Sterke ord fra en som ikke er knyttet opp mot homeopati annet enn ved sin egen nysgjerrighet mht. kvaliteten av forskningsstudier, det være seg om homeopati er virkningsløs eller homeopatisk forskning som sådan. Hahn sier videre at de fleste kritikere av homeopatisk forskning er selv inkompetente i det å skulle lese forskningsartikler da dette er en spesialitet i seg selv. Han legger til at han i en offentlig debatt ikke ville ha noen som helst problem med å vise hvor useriøs den forskningen er. Dette er den forskningen offentlig media og kritikerne har omfavnet som fullstendig sannhet. Disse konklusjonene har stått på forsiden av alle større aviser verden over og har bidratt til at «mannen i gata» nå vet sannheten om homeopati. Denne holdning til å gå ut med informasjon kan i mange tilfeller ha uanede konsekvenser man ikke tenker på. Disse konsekvensene er det medias ansvar å være bevisst på. Dessverre ser vi daglig at nivået på kvalitetssikring her ikke er i nærheten av å holde mål. I verste fall fører det til en stigmatisering av enkelt mennesker, grupper mennesker (miljø), kulturer, religioner etc. og med konsekvenser som aldri kommer for en dag. (se video https://youtu.be/vGVw4ggIYiE )

Konsekvenser av feil informasjon om homeopati
Det er et svært stort ansvar å ha som hovedintensjon å opplyse folk om sannheter og konsekvensene går faktisk langt utover det man i første omgang ser for seg. Tenk om man for et øyeblikk får konstatert at «homeopati faktisk er en overraskende effektiv behandlingsform». Plutselig er det utenkelige tenkelig, og verden er rund og ikke flat. Hvilke konsekvenser har denne feilinformering ført med seg? Det vi faktisk dessverre må konstatere er at mange mennesker som ville kunne ha fått hjelp med sine helseproblemer med hjelp av homeopatisk behandling de siste 15-20 år har valgt å ikke oppsøke denne type behandling pga. de overnevnte publiserte «sannheter».
Vi kan ha forståelse for at dette blir gjort med intensjonen om å beskytte pasienter mot det ene eller det andre, men vi må også kunne kreve at de som er de største informantene også åpner for muligheten for at de faktisk kanskje har feil og derved gjør et bevisst valg mht. hvilke konsekvenser det de gjør kan føre til. Mitt lille ønske er at de som ønsker homeopatien bort fra kartet åpner opp for muligheten for at de kan ta feil. Det som da kommer opp på tavla er et enkelt spørsmål. Hva da?

En filosofisk refleksjon
Mennesket har et stort behov for gjennom sitt intellekt å skulle kunne forklare alt ned til minste detalj før de kan godta at «det er sånn det er». På slettene i Kill Devil Hills i Nord-Carolina viste 2 sykkelreparatører, brødrene Orville og Wilbur Wright, verden at det var mulig å få store tunge gjenstander til å fly oppe i luften. De ble selvsagt hånet og ledd av i mange år og det komiske i denne historien er at deres største kritikere faktisk fastholdt sin skepsis selv etter at verden hadde sett at et fly faktisk kunne fly. I hvilken kurv la de sin skepsis? Ganske enkelt i den teoretiske intellektuelle kurven. Det var jo ennå ikke den gang bevist i den teoretiske matematiske fysikkverden at dette kunne skje.

Når kvantefysikken kom inn i den teoretiske vitenskapelige verden til fysikerne på tidlig 1900-tallet forteller fysikere selv at de fikk en elefant inn i rommet. Mange tidligere beregninger som var blitt hogd i stein stemte plutselig ikke mer. I mange fora der de fremste fysikerne samlet seg for å diskutere ulike teorier, så måtte man faktisk velge å ikke snakke om elefanten i rommet for den snudde det meste som var opplest og vedtatt på hodet. I den verden vi lever i dag skjer det faktisk ting hele tiden som vi alle har godtatt at «det bare er sånn», uten at det kan bevises teoretisk. Homeopati er en liten del av dette. Akupunktur det samme. De fleste legemidler har faktisk også en helt ukjent virkningsmekanisme. Faktisk er det slik at en fysisk kjemisk prosess som vi har trodd vi har forstått til fulle, nemlig hvordan planter omformer lys til energi, den velkjente fotosyntese, heller ikke ser ut til å kunne forklares fullt ut. Kvantefysikerne i dag skjønner faktisk ikke helt hvordan plantene er i stand til å utnytte fotoner slik de gjør for å få energi. Konklusjonen på dette burde være enkel. Den energetiske kroppen til alle levende organismer har i løpet av evolusjonen forstått å utnytte den kvantefysiske verden for å kunne overleve, mens vårt intellekt her kommer til kort.

Når intellektet stiller seg over hva vi selv opplever og ser, kan man si at intellektet benekter livet før det er bevist «på papiret»; les «vitenskapelig bevist». Denne tilnærmingen har sine klare negative og bremsende sider på utvikling.

En holistisk vitenskapelige revolusjon
Vi har bak oss en fascinerende periode som startet med den industriell revolusjon og som har ført til en syntetisk revolusjon. Resultatet ble at naturen måtte vike plass. I dag ser vi tegn på at vi står på terskelen til en helt ny revolusjon der naturen igjen blir tatt inn i vår bevissthet på en helt ny måte. Det vi ser er et paradigme skifte innen mange felter, det gjelder også medisin. Godt mulig vi kan kalle denne nye trenden en vitenskapelig holistisk revolusjon der vitenskapen gir oss bevisene på at naturen har sannheten og ikke minst at alt ser ut til å henge sammen med alt.

Albert Einstein hadde utvilsomt et stort intellekt, men han viste også stor visdom. Her er to av hans refleksjoner som det er verdt å ta med seg i hverdagen.

“A human being is a part of the whole, called by us Universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest-a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole nature in its beauty”.
“The horizon of many people is a circle with zero radius, which they call their point of view.” (“Et menneske er en del av en helhet, kalt Universet, en del begrenset av tid og sted. Det opplever seg selv, sine tanker og følelser som noe adskilt fra resten-en slags optisk illusjon fra bevisstheten. Denne illusjonen er et slags fengsel som begrenser oss til våre begjær og til kun å føle hengivenhet til de få som står oss nærmest. Vår oppgave må være å fri oss fra dette fengselet ved å utvide sirkelen av hengivenhet til å omfavne alle levende vesen og hele naturen i sin skjønnhet.» »Horisonten hos mange mennesker er en sirkel med null radius, som de kaller sitt synspunkt.»

Framtiden
Jeg både håper og tror at vi kan glede oss til hva som ligger foran oss når det gjelder homeopati og dens plass i et helsevesen der mangfoldet får lov til å leve. Vi trenger mer enn noen gang alternative behandlingsformer som jobber på lag med kroppen og naturen og vi håper på en sunn fremtidig prosess der vi alle kan lære av hverandre og der åpenhet, nysgjerrighet og respekt står i høysetet.

Øyvind Hafslund
Homeopat MNHL, livsveileder, fysioterapeut og tidligere rektor og grunnlegger ved Skandinavisk Institutt for Klassisk Homeopati
Deler av artikkelen ble også publisert i Homeopatisk Tidsskrift nr.2- 2019