ForskningHelseHelsepolitikkHomeopati

Handlingsplan med mangler

Av 12. september 2016september 13th, 2021Ingen kommentarer

handlingsplan

Resistensproblematikken

I desember  2015 kom Helse- og omsorgsdepartementet med sin handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten. Målet er å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30% innen utløpet av 2020. Handlingsplanen inneholder ikke et eneste ord om komplementær behandling. Ved å overse behandlingsformer som styrker individet, går man glipp av store muligheter, og dette vil mest sannsynlig gå ut over folkehelsen.

Mandag 12. september 2016 var det fagpolitisk møte på Stortinget angående antibiotikaresistens. Mange av Norges fremste fagpersoner på området var til stede, og problemstillingen, fremdriften, og mulige forbedringer ble gjennomgått. Det er helt klart at selv om man skulle nå målsetningen om 30% reduksjon innen 2020, så vet vi samtidig at lignende tiltak som har pågått i 15-20 år, ikke har hatt noen synlig effekt på selve utviklingen av resistens. Selv om vi bruker mindre antibiotika er resistensutviklingen økende i omfang. Tiltak for å begrense bruken og tilstrebe riktig bruk er selvfølgelig veldig viktige og helt på sin plass. Men problemets økende omfang tilsier at man også må tenke nytt. At man ikke bare kan bekjempe bakterier, men at man også må styrke individet. Dette fikk NHL uttrykt i et kort innspill.

ECH

Det er 45.000 leger som praktiserer homeopati i Europa. Den europeiske foreningen for leger og veterinærer som har kvalifikasjoner i homeopati, ECH, har påpekt at handlingsplaner som blir lagt frem kun omhandler bekjempelse: Hindre smittespredning, forebygge sykdom med vaksinering, redusere antibiotikabruk, og bruke antibiotika riktig når man er nødt til å bruke det. Men det som mangler er den andre siden, tiltak som styrker individet. Tiltak i vent-og-se-tilnærminger mangler, og tiltak for pasienter som er plaget med kroniske infeksjoner mangler. Selv om homeopati er kontroversielt, må man tørre å se mulighetene i den forskningen som foreligger, og lytte til en stor mengde med kliniske erfaringer.

E-coli og gris

På en konvensjonell grisefarm undersøkte Camerlink med kolleger muligheten for å redusere antibiotikabruk ved å undersøke effekten av homeopati ved E-coli diare hos nyfødte griser. Studien som ble publisert i 2010 er av høy kvalitet og trippelblindet. 52 drektige purker ble gitt en homeopatisk medisin, laget av E-coli bakterien, kraftig fortynnet. Antall diarétilfeller blant grisungene sank til 1/6 sammenlignet med placebogruppen. Grisungene i homeopatigruppen hadde signifikant mindre E-coli diare enn grisungene i placebogruppen (P<.0001). Særlig grisunger født av purker som fødte sitt første kull, hadde god respons på den homeopatiske medisinen (E-coli 30K). Hos de som allikevel fikk diare i homeopatigruppen, virket diareen mindre alvorlig, det var mindre smitte innad i kullet, og den var av kortere varighet. Så også i landbruket ser det ut til at homeopati har noe å bidra med for å få ned antibiotikabruken. Kombinasjonen av E-coli og multiresistens er noe av det man er svært redd for fordi det smitter så lett, så dette er et svært interessant funn på alle måter. Hvis denne studien kan reproduseres, står vi plutselig med et svært kostnadseffektivt og viktig verktøy i hendene.

Homeopati i behandlingen av dyr

Nylig ble det foretatt en omfattende gjennomgang av litteraturen over forskning gjort på homeopati for dyr, og resultatene ble publisert i “Veterinary record”. Litteraturstudien var et resultat av IMPRO-prosjektet, med støtte fra EU’s program for forskning og utvikling. I konklusjonen skriver de: I et betydelig antall studier ble det registrert en signifikant høyere effekt av homeopatiske midler sammenlignet med kontrollgruppen. Derfor kan man ikke utelukke en effekt av homeopati gitt at spesifikke forhold er tilstede. Det betyr imidlertid ikke at homeopatiske midler er effektive i alle settinger. Dette blir spesielt viktig å ta hensyn til for en behandlingsform som homeopati, hvor kontekst, konstitusjon, adferd og andre forhold kan ha stor betydning for utfallet. Ingen studier var gjort under forhold som var identiske nok til å bli sammenlignet. Man kan derfor ikke trekke generelle konklusjoner.

Øvre luftveisinfeksjoner

Luftveisinfeksjoner er noe av det som det foreskrives mest antibiotika mot. Samtidig er luftveisinfeksjoner noe av det man ser i homeopatisk praksis. En russisk studie fra 2016 (Jong et al) publisert i Mulitidiciplinary respiratory medicine, fant at et homeopatisk kompleksmiddel reduserte antibiotikabruken hos barn under 6 år som var utsatt for luftveisinfeksjoner, og man så heller ingen komplikasjoner i forbindelse med denne behandlingen. Man fant også at homeopatigruppen hadde signifikant færre tilfeller av øvre luftveisinfeksjoner, og barna fikk bedre appetitt og var mer aktive.
En studie av van Haselen et al, publisert i Global Pediatric Health 2016, viste at barn under 12 år med symptomer på øvre luftveisinfeksjon, og som fikk et homeopatisk kompleksmiddel i tillegg til standardbehandling, ble mye (signifikant) fortere friske enn de som bare fikk vanlig standardbehandling.
Steinsbekk og Fønnebø ved NAFKAM publiserte en studie i 2005 i Complementary therapies in medicine, og den studien viste at individualisert homeopatisk behandling til 169 barn under 10 år ga en signifikant forebyggende effekt, målt i antall dager med symptomer på øvre luftveisinfeksjoner.
Selv i Lancetstudien fra 2005, som skeptikere liker å henvise til, finner man at homeopati er signifikant effektivt sammenlignet med placebo ved luftveisinfeksjoner.

Profylakse

Vaksiner er også nevnt i handlingsplanen for å få ned antibiotikabruken. Det mange ikke vet er at det i 2007-2008 ble utført et forsøk på Cuba på grunn av mangel på vaksiner. To millioner mennesker fra tre spesielt utsatte provinsbyer fikk forebyggende behandling med en homeopatisk nosode, nosolep C200, for å se om man kunne få kontroll med en leptospiroseepidemi under regntiden. Man fikk kontroll med epidemien i løpet av to uker, og beskyttelsen varte også neste år. Slike gode resultater har man aldri tidligere hatt. Dr Gustavo Bracho ved Finlayinstituttet prøvde å få resultatene publisert i 5 forskjellige medisinske tidsskrift, men fikk avslag fra alle sammen, uten noen begrunnelse. Homeopatiske medisiner er svært enkle å produsere sammenlignet med vaksiner.

Kroniske infeksjoner

Problemer med residiverende infeksjoner som halsbetennelser, bihulebetennelser og urinveisinfeksjoner er også noe man ser i homeopatisk praksis. Her kommer den konvensjonelle medisinen med gjentatte antibiotikakurer til kort. En studie gjort i India på 628 pasienter med kroniske bihuleplager viste svært lovende resultater. Bedringen var også synlig på røntgenbilder.
En tysk studie (Kneis, Applied Health economics and Health policy) viste at det homeopatiske kompleksmiddelet Sinfrontal kunne vise til bedre resultater enn antibiotika ved bihulebetennelse, og det var billigere.

MRSA
Det finnes et dokumentert pasientkasus av homeopat Fontaine, der han hjelper en voksen mann med MRSA-infeksjon i huden. Mannen hadde vært i kontakt med giftsumak, og fikk en infeksjon etter dette. Prøver av såret påviste MRSA-infeksjon. Antibiotikabehandling på sykehus hjalp bare en kort stund, og så kom infeksjonen tilbake. Derfor prøvde han homeopati, og han ble frisk. Hvorfor ikke utforske videre om homeopati kan utrette noe, ved å gi det som tilleggsbehandling til MRSA-pasienter?

I et laboratorieforsøk fra 2016 ble det dyrket bakteriekulturer med MRSA. Deretter ønsket man å måle hvilken effekt homeopatisk medisin hadde på bakteriekulturen. Forsøket viser at dersom man tilfører bakterien homeopatisk medisin, ble veksten av bakterien redusert. Dersom man tilførte bakterien homeopati etterfulgt av antibiotika, ble veksten av bakterien ytterligere redusert enn ved kun tilførsel av homeopati. Tilførsel av homeopati reduserte også den bakterielle DNA aktiviteten og hemolysinproduksjonen. Dersom man bare ga antibiotika, hadde dette ingen redusert eller hemmende virkning på bakterien. MRSA bakterien som ble behandlet med homeopati ble mer sårbar og mottakelig for det antibiotiske Oxacillin. Dette er interessante funn som det er verdt å undersøke nærmere. Flere studier trengs for å bekrefte denne effekten.

 

Handlingsplanen burde også inneholde:

  1. Øremerkede forskningsmidler til NAFKAM for å undersøke komplementærmedisinens potensial i forhold til å kunne begrense antibiotikabruk. Dette ville samtidig oppfylle mer av WHO’s ønske om å øke kunnskapsgrunnlaget.
  2. Opprette integrerte medisinske sentre der man vil få både tryggheten til den konvensjonelle medisinen, og den støttende og immunstimulerende komplementære behandlingen. Disse sentrene kunne samtidig tjene til en oppbygging av kunnskapsgrunnlaget.
  3. Se på muligheter for samarbeid med komplementære behandlere slik at pasienter kan få annen behandling i vent-og-se-tilfeller, og ved tilbakevendende infeksjoner. Registrere resultatene.
  4. Undersøke om de som bruker komplementær behandling bruker mindre antibiotika enn resten av befolkningen.
  5. Gi komplementær behandling i egnede tilfeller der man har brukt opp tilgjengelige resurser.
  6. Gjøre flere studier på homeopati i landbruket.
  7. Gjøre flere studier på homeopatiens forebyggende effekt.
  8. Gjøre studier på homeopati som tilleggsbehandling ved MRSA-infeksjoner.

Dette vil koste. Men har vi råd til å vente?

Oppdatert 16.11.2016.
Oppdatert 31.01.2017.

 

Referanser

HRI – Homeopathy Research Institutes anbefalinger for bruk av homeopati for å få redusere antibiotikabruk:
https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2016/06/HRI-Antimicrobial-Resistance-AMR-submission-Nov-2013.pdf

Homeopati beskyttet mot tropesykdom:
https://nhl.no/homeoprofylakse-ved-leptospirose

Homeopati for pasienter med bihuleplager:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22487367
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19799472

Homeopati som tilleggsbehandling for pasienter med alvorlig sepsis:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15892486

Homeopathic prophylaxis of urinary tract infections in patients with neurogenic bladder dysfunction: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22419012

Homeopathic medicine Cantharis modulates uropathogenic E. coli (UPEC)-induced cystitis in susceptible mice.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28142108/

Homeopati ved mellomørebetennelser:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=AOM+homeopathy+conventional

Homeopati ved øvre luftveisinfeksjoner:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=homeopathy+urti
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0089990

Homeopati og MRSA.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=homeopathy+mrsa
https://www.youtube.com/watch?v=qspf0QAH9oY
https://nhl.no/homeopatiens-virkning-pa-mrsa-bakterier
http://www.homeopathyjournal.net/article/S1475-4916(16)30048-0/fulltext

Homeopati og E-coli diare:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20129177

Veterinary record: Efficacy of homeopathy in livestock according to peer-reviewed publications from 1981 to 2014
http://veterinaryrecord.bmj.com/content/early/2016/12/09/vr.103779.full?sid=8aee75f8-ff21-4ebf-94b9-a4e2122a11de

Les Regjeringens handlingsplan

Les Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015-2020.

Les WHO’s handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Les ECH’s (den europeiske foreningen for leger, veterinærer mm. som også er homeopater)  – Tenk nytt ift antibiotikaresistens