ForskningHelseHelsepolitikkHomeopatiNyheter

Strenge importkrav fra 1. oktober rammer deg

Av 30. september 2015september 13th, 2021Ingen kommentarer
https://twitter.com/Legemiddelinfo

https://twitter.com/Legemiddelinfo

Nye regler for import av kosttilskudd

På Statens legemiddelverk sine sider kan vi lese at det fra 1. oktober 2015 vil gjelde strenge regler for hva privatpersoner kan importere av legemidler. Det er kun tillatt å importere reseptfrie legemidler fra EU/EØS-land som er godkjent i Norge (har norsk markedsføringstillatelse, og har pakningsvedlegg på norsk, og norsk tekst på pakningen).

Følgende vilkår må også være oppfylt og kunne dokumenteres:

 • Legemidlet er til personlig medisinsk bruk.
 • Personen som importerer er over 18 år.
 • Mengden legemiddel overstiger ikke tre måneders normalbruk.
 • Legemidlet er lovlig ervervet i landet der det er kjøpt, det vil si at selgeren har lov til å selge legemidlet.

I praksis vil dette si at svært få legemidler/kosttilskudd er tillatt å importere. Et slikt importforbud krenker individets frihet og rett til å kunne gjøre valg ut fra tidligere positive erfaringer, eksisterende forskning, og personlige verdier. På kort tid har 18.000 personer meldt seg inn i facebookgruppen “Vi som vil omgjøre importreglene for kosttilskudd”. 6000 mennesker har skrevet under på en underskriftskampanje for retten til å bestemme over egen helse. I kommentarfeltene begge steder kan man lese om mange mennesker som har fått hjelp av produkter som nå blir ulovlige å importere. Dette kommer til å medføre lidelse og nedsatt livskvalitet for mange.

Ikke noe problem?

Legemiddelverket påstår at dette ikke er noe problem, for man kan bare be fastlegen om hjelp. Det legemiddelverket ikke forstår er at mange av produktene på norske apotek er 10-15 ganger dyrere enn ved import fra utlandet, og man vil måtte ta 5-6 ganger døgndosen fordi norske grenseverdier er absurd lave, og bruk av kosttilskudd kjøpt på norske apotek vil derfor bli alt for dyrt. I tillegg er ikke alle produktene på apotekene rene nok for de som trenger dem. For ikke å snakke om utfordringen med å finne en lege som har kunnskaper nok eller vilje til å hjelpe pasienter med behov for kosttilskudd. Når det gjelder grenseverdiene ser det ut til at verken Mattilsynet eller Legemiddelverket egentlig vet hvem som skal sette disse. Og har de i det hele tatt kunnskapene til å gjøre det?

Hva med homeopatiske midler?

Homeopatiske midler regnes ifølge SLV som legemidler på linje med narkotiske stoffer, dopingmidler, produkter til injeksjon, urter og legemiddelsubstanser.

Fra 1. Oktober vil du som privatperson ikke lenger kunne importere homeopatiske midler til eget bruk fra produsenter i utlandet. Frem til 12. januar 2017 vil du imidlertid fortsatt kunne kjøpe eller bestille ditt middel på apotek, siden apotekene er forpliktet til å skaffe middelet, samtidig som Norges Naturmedisin Sentral frem til denne dato kan importere fra EU der aktuelle midler er lovlig solgt.

Begynnelsen

Starten på importforbudet var da Helse- og omsorgsdepartementet sendte ut et forslag til høring –  “lovhjemmel for beslagleggelse og destruksjon av legemidler som forsøkes importert i mindre kvanta og forslag til endringer i reglene for privatimport av legemidler”, 4. september 2012. Begrunnelsen lyder som følger:

“Privatpersoners import av legemidler til eget bruk er sterkt økende, og daglig kommer flere tusen småforsendelser med innhold av legemidler til Postens godssenter. Samtidig anslår WHO at ved kjøp av legemidler på internett fra ikke godkjente selgere, er mer enn 50 % av legemidlene ikke godkjente, forfalskede og kan være av dårlig kvalitet. Slike legemidler kan være forurenset, mangle virkestoff, ha for mye eller for lite virkestoff, eller inneholde annet enn det som er angitt. Ved inntak av slike legemidler øker risikoen for forgiftning, overdosering og bivirkninger. I verste fall kan slike legemidler være direkte skadelige, eller bruken innebærer at pasienten ikke får behandlet alvorlig sykdom. I tillegg vil ofte ikke lege ha vurdert om bruk av legemidlet er nødvendig og trygt, pasienten får ikke informasjon på eget språk fra lege, apotek eller pakningsvedlegg, og pasientens bruk forblir ofte ukjent for helsepersonell i Norge. Privatimport av legemidler innebærer derfor en risiko for den enkeltes helse og for folkehelsen.”

Med dette fratar regjeringen og legemiddelverket mennesker tilgangen på næringsmidler, kosttilskudd og homeopati, fordi det er for ressurskrevende å skille disse tingene fra useriøse aktører på nett som selger ting som er noe annet enn det de gir det ut for å være, og som kan være skadelig. “Alt blir legemiddel” for å gjøre det enkelt for myndighetene. Er det ifølge EØS-reglene lov til å definere noe som legemiddel i Norge, som er definert som noe helt annet i utlandet? I tillegg kommer det jo tydelig fram at myndighetene er av den oppfatning at enhver pasient overhodet ikke er i stand til å gjøre en eneste vurdering selv i forhold til egen helse.

“Å fastslå med sikkerhet at et produkt er et legemiddel i stedet for et næringsmiddel, kosttilskudd eller kosmetikk, er en vurdering som krever dokumentasjon om produkters virkning samt et utstrakt faglig skjønn. Sett i lys av det betydelige omfanget av privatimport, vil et krav om slik skjønnsutøvelse være svært ressurskrevende både for toll- og avgiftsetaten og legemiddelmyndighetene. I denne høringen foreslås det derfor å videreføre dagens praksis som innebærer at man ved privatimport av legemidler gjør en enkel vurdering av om produktet er å anse som et legemiddel. Ved ervervsmessig import der importøren har til hensikt å plassere produktet på det norske markedet, vil legemiddelmyndighetene fortsatt foreta vurderingen i samsvar med de krav som følge av EU-domsmtolens praksis.”

Regjerningen ser altså på jobben med å skille på legemidler, næringsmidler, kosttilskudd eller kosmetikk, som så ressurskrevende, at de heller går for en “enkel vurdering”. De som taper på dette er brukere som ikke får den nødvendige hjelpen i det offentlige helsevesenet.

Det burde være en enkel sak å skille på ikke-godkjente selgere og godkjente selgere, slik at brukere som er avhengige av kosttilskudd for å fungere fortsatt kan få helsehjelp.

Faktisk eksisterer det allerede en oversikt over godkjente apotek, og legemiddelverket er fullstendig klar over og informerer om at europeiske legemiddelmyndigheter innførte nasjonale registreringsordninger fra 1. juli 2015 for lovlige nettapotek samt utarbeidet en felleseuropeisk nettapotek-logo. Likeledes burde det være like enkelt å skille på seriøse og useriøse tilbydere av kosttilskudd.

Høringsuttalelser

Svarfristen for høringen var 4. desember 2012. Mange offentlige instanser fikk tilsendt forslaget for høringsuttalelser. Tollvesenets svar til politikerne, som i sine valgtaler lover frihet og mindre byråkrati, var å be om midler til et årsverk til på grunn av økt arbeidsmengde. Verken Norske Homeopaters Landsforbund, eller Norsk Homøopatisk Pasientforening fikk tilsendt dette, selv om brukere og utøvere av homeopati blir direkte berørt.

NHL skulle gjerne fortalt regjeringen at en slik lov er å umyndiggjøre folk og en direkte trussel for folkehelsen. Hvis homeopatibrukere må bestille fra apotek, hvis apoteket ikke har middelet inne, kan ventetiden på middelet de vil ha forlenges hvis NNS ikke har middelet på sitt lager. Homeopati har i flere studier vist seg å være et fullgodt alternativ til antibiotika, men skal man bruke homeopati ved akutt sykdom, er man helt avhengig av å få tak i middelet fort, og å se rask bedring. Ellers må man bruke andre verktøy.

Det er helt absurd at homeopatiske midler, som er helt trygge å bruke, og til nytte for mange, skal kunne destrueres av tollvesenet.

FNs menneskerettighetserklæring artikkel 12 sier at ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv og korrespondanse. Artikkel 18 at alle har rett til tanke-, samvittighets-, og religionsfrihet. Artikkel 21 at folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne loven grenser mer mot brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Resultatet er at man som privatperson tvinges til å bruke produkter som kun finnes på det norske markedet. Man får ikke lov til å bestille homeopatiske midler selv. Man får ikke lov til å velge høydose C-vitamin. Og tollvesenet kan destruere et homeopatisk middel som kunne spart deg for en antibiotikakur. Denne loven rammer helt feil. Den rammer brukere som importerer fra seriøse aktører, den rammer brukere av homeopati. Den rammer ikke useriøse, ikke-godkjente aktører som bedriver nettsalg. Den rammer ikke svindlere som selger falske og forurensede farmasøytiske legemidler i Afrika. Denne loven går ut over folkehelsen. Den krenker individets frihet og rett til å kunne gjøre valg ut fra tidligere positive erfaringer, eksisterende forskning, og personlige verdier.

Ingen logikk

Samtidig ytrer farmasiforbundet sin bekymring for at paracetamolbruk viser seg å være mer skadelig enn først antatt, og i Sverige fjernes paracetamol fra butikkhyllene. Legemiddelverket avfeier bekymringen, og farmasiforbundet spør om legemiddelverket er på kollisjonskurs med forskerne. Legemiddelverket er i hvert fall på kollisjonskurs med forbrukerne, og de som søker hjelp for sine plager utenfor helsevesenet. Du skal visst tvinges til å velge “ordentlige” legemidler, de samme legemidlene som ifølge EU-kommisjonens rapport fra 2008 er skyld i 197.000 dødsfall årlig på grunn av bivirkninger. De samme “ordentlige” legemidlene som er skyld i anslagsvis 5% av alle sykehusinnleggelser.

 

 1. Regelverk for privatimport av legemidler
 2. Kosttilskuddsforskriften
 3. Homeopatiske midler er trygge å bruke
 4. Homeopatiske midler regnes som legemiddel
 5. Underskriftskampanje for retten til å bestemme over egen helse
 6. Vi som vil bidra til å få omgjort de nye importreglene for kosttilskudd
 7. Vytenis Andriukaitis
 8. MEPs call for improved availability of CAM medicinal Products
 9. Logo for godkjente apotek i EU-land
 10. European Medicines Agency
 11. Regjeringens forslag som ble sendt ut på høring
 12. Farmasiforbundet kritisk til Legemiddelverket
 13. EU kommisjonens rapport om legemidler