Homeopati

Etiske regler

Av 7. april 2015september 13th, 2021Ingen kommentarer

Regler for homeopatetikk

1 RETNINGSLINJER FOR HOMEOPATISK PRAKSIS

1.1 En homeopats høyeste mål er å gjøre syke mennesker friske.

1.1.1 Behandlingens ideal er å helbrede på den raskeste, mildeste og mest permanente måten.

1.1.2 En homeopat skal alltid tilstrebe å praktisere etter homeopatiens grunnprinsipper. De fire grunnprinsippene er:

1.3.1 Likhetsloven (Similia similibus curentur)

1.3.2 En medisin av gangen (Unitas remedii)

1.3.3 Den minste mulige dose som gir terapeutisk effekt (Doses minimae)

1.3.4 Legemiddelforsøk på friske mennesker (Experimenta in homine sano).

2 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

2.1 Ethvert medlem har plikt til å overholde Regler for Homeopatetikk

2.2 Forbundets medlemmer skal hovedsakelig benytte homeopatisk terapi.

2.3 En homeopat skal utøve sin gjerning omhyggelig og samvittighetsfullt, hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den.

2.4 En homeopat skal holde sine kunnskaper ved like og stadig sørge for å fornye dem. En homeopat bør etter sin kompetanse medvirke til at allmennheten får saklig informasjon om homeopatien.

2.5 En homeopat må ikke gi pasienter løfte om helbredelse eller at de skal forbli friske. Når en homeopat kontaktes av en syk, og homeopaten etter de foreliggende opplysninger har grunn til å anta at legebehandling er nødvendig, skal pasienten henvises til lege. En homeopat må aldri hindre pasienter i å søke lege.

2.6 En homeopat skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal behandlingen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert helsepersonell.

2.7 En homeopat skal, ved undersøkelse og behandling, gjøre bruk av de midler og metoder som forsvarlig homeopatvirksomhet tilsier. Krever undersøkelse eller behandling metoder som homeopaten ikke behersker, skal pasienten anbefales å søke kyndig undersøkelse eller behandling, såfremt dette er mulig. Seponering av allopatisk medisin bør skje i samråd med lege.

2.8 En homeopat bør ikke ved førstegangsintervju, undersøkelse og behandling benytte telefon- eller nettkonsultasjon.

2.9 En homeopat må ikke anvende metoder som utsetter en syk for fare. En homeopat må ikke gjøre bruk av eller anbefale metoder som savner grunnlag i vitenskapelige undersøkelser eller tilstrekkelig underbygd erfaring.

2.10 En homeopat skal opptre hensynsfullt og med takt overfor pasienter og deres pårørende. Homeopaten må ikke blande seg inn i personlige forhold, familieforhold o.l. med mindre behandlingen av den syke gjør dette berettiget. Homeopaten må heller ikke søke å påvirke den syke eller de pårørende ut over det som hensynet til behandlingen gjør nødvendig.

2.11 En homeopat må ikke på noen måte utnytte en pasient eller sine veiledningsstudenter. Samtykke fritar ikke homeopaten for ansvar. En homeopat skal i sin praksis ta hensyn til pasientens økonomi. Unødig eller overflødig kostbare undersøkelse eller behandling må ikke finne sted.

2.12 En homeopat har taushetsplikt i henhold til Lov om alternativ behandling av sykdom mv, av 27. juni 2003.

2.13 En homeopat bør i sin alminnelighet gi pasienten opplysning om sin vurdering av pasientens helsetilstand, men må etter samvittighetsfull overveielse ha rett til å holde tilbake opplysninger som homeopaten mener kan skade den syke. En homeopat må være ytterst varsom i sine uttalelser i forbindelse med diagnosemetoder som viser sykdomstendenser på et tidlig tidspunkt.

2.14 En homeopat skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler.

2.15 En homeopat må verken på egne eller andres vegne motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som kan være egnet til å påvirke homeopatens behandling av pasienten på en utilbørlig måte. En homeopat må heller ikke motta fra pasient gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelsesom har mer enn en ubetydelig verdi.

2.16 En homeopat må ikke drive praksis på flere steder hvis pasientene ikke kan følges opp tilfredsstillende.

2.17 NHLs medlemmer kan ikke drive/undervise på skoler som ikke tilfredsstiller NHLs krav når målet er å utdanne terapeuter som skal utøve homeopati.

2.18 Forskningsprosjekter i homeopati som planlegges av NHLs medlemmer, skal forelegges Rådet for Homeopatetikk og styret eller den styret delegerer oppgaven til.

3 REGLER OM HOMEOPATERS FORHOLD TIL KOLLEGER OG ANDRE MEDARBEIDERE

3.1 En homeopat skal vise kolleger og medarbeidere respekt og skal ved behov hjelpe, råde eller veilede dem.

3.2 Dersom en homeopat oppdager tegn til faglig eller etisk svikt hos en kollega eller medarbeider, bør homeopaten først ta det direkte opp med vedkommende. Hvis dette ikke fører frem, bør homeopaten ta saken opp med styret eller Rådet for Homeopatetikk. Dersom en homeopat oppdager tegn på sykdom eller misbruk av rusmidler hos en kollega eller medarbeider, bør homeopaten tilby hjelp.

3.3 En homeopat bør ta vare på egen helse og søke hjelp dersom denne svikter.

3.4 En homeopat må være varsom med å kritisere kolleger og medarbeidere overfor pasienter og pårørende, men må alltid ha pasientens interesse for øye.

3.5 En homeopat må ikke holde metoder skjult for andre homeopater.

3.6 Uenighet mellom homeopater i faglige og kollegiale spørsmål må holdes på et saklig plan. Den må ikke bringes frem for offentligheten på en slik måte at den er egnet til å skade homeopatiens anseelse og interesser.

3.7 En homeopat må ikke anta som vikar eller stille sitt kontor til rådighet for noen person uten å ha forvisset seg om at vedkommende har rett til å utøve homeopatisk virksomhet her i landet.

3.8 En homeopat kan i sin praksis overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølging som gis. Medhjelpere er underlagt homeopatens kontroll og tilsyn. Studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring.

4. MARKEDSFØRING, INFORMASJON, SALG OG PROVISJON

4.1 En homeopats markedsføring skal være nøktern og saklig og slik at pasientens sikkerhet blir ivaretatt. Dette i henhold til Lov om alternativ behandling av sykdom mv, av 27. juni 2003 og Forskrift om markedsføring av alternativ behandling.

I markedsføringen skal homeopatens navn, adresse, telefonnummer og annen nødvendig kontaktinformasjon fremgå. Homeopatens medlemsskap i NHL skal fremgå og betegnes med tittelen MNHL.

Opplysningene må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende overfor publikum. Homeopaten må ikke betegne seg som spesialist i noen slags sykdommer. Det skal ikke benyttes formuleringer som kan gi publikum inntrykk av at man ved å unnlate å benytte de annonserte tjenester kan sette egen eller andres somatiske, psykiske eller sosiale helse i fare. Den totale utforming av markedsføring eller annen informasjon om homeopatvirksomhet må være i overensstemmelse med de intensjoner som fremgår av ovennevnte.

4.2 En homeopat må bare bruke titler og betegnelser som utdannelse og stilling berettiger til. Det må ikke brukes titler og betegnelser som kan gi et feilaktig inntrykk av kvalifikasjoner og virksomhet.

4.3 En homeopat må alltid sikre kvaliteten på all informasjon til publikum, bl.a. ved å oppgi kilde. Hvis en homeopat blir anmodet om en uttalelse til pressen, bør homeopaten på forhånd sikre seg adgang til å kontrollere hvordan uttalelsene vil bli offentliggjort, slik at homeopatiens sak ikke skades. Forbundets kontakt med nyhetsmedia skal skje via forbundets styre eller i samarbeid med lokalavdelingenes styrer.

4.4 En homeopat må ikke bruke eller tillate bruk av tittelen homeopat, homeopat MNHL eller sin praksis navn til reklame for medisiner, helsefremmende produkter eller forhandlere/produsenter av disse. Omtale i faglig sammenheng i egne artikler, foredrag o.l. uten økonomiske eller andre fordeler fra produsent/forhandler, er ikke å anse som reklame.

4.5 En homeopat må ikke medvirke til markedsføring, salg eller kommersiell virksomhet som kan føre til at tilliten til homeopatens faglige vurdering svekkes.

5. PASIENTJOURNAL

5.1 Personopplysninger
En homeopat er pliktig til å behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte i henhold til Lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31.

5.2 Plikt til å føre journal
En homeopat skal nedtegne og registrere opplysninger i journal for den enkelte pasient. Journalen skal gi så riktige og tilstrekkelige opplysninger som mulig om pasienten og forhold av betydning for den hjelp vedkommende trenger. Alle innføringer skal dateres. I de tilfeller video- og lydbåndopptak benyttes, skal pasientens skriftlige samtykke være innhentet. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra homeopaten/annet helsepersonell.

5.3 Krav til journalens innhold m.m.
Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell. Journal skal minst inneholde tilstrekkelige opplysninger til å kunne identifisere og kontakte pasienten: pasientens navn, fødselsdato og adresse. Sykehistorie og medisinbruk. Medisinsk diagnose hvis mulig. Undersøkelsesresultater. Medisin som foreskrives, potens, dosens størrelse og antall doser; reaksjon og virkning skal noteres ved senere besøk. Kosttilskudd og råd som gis. Tidspunkt for telefonsamtaler og korrespondanse.
Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.

5.4 Samarbeidsforhold
Når homeopater arbeider i kontorfellesskap, helsesenter, e.l., kan de ha felles journalarkiv. Det kan avtales at journalene skal forbli i fellesskapet når den enkelte homeopat slutter. Når en homeopat har vikar under sykdom eller permisjon, skal også nye pasienters journaler tilhøre homeopatens arkiv og ikke vikarens, hvis ikke annet er avtalt skriftlig.

5.5 Overføring, utlevering av og tilgang til journal og journalopplysninger
Med mindre pasienten motsetter seg det, skal homeopaten gi kopi av journalen eller opplysninger i journalen til andre som yter helsehjelp når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp på forsvarlig måte. Det skal fremgå av journalen at annet helsepersonell er gitt tilgang til journalen. Ved overføring av journalarkiv til en annen homeopat skal pasientene informeres på forhånd om overføringen slik at pasienten kan få anledning til å reservere seg skriftlig mot overføringen dersom dette er praktisk mulig; jfr. Forskrift om pasientjournal § 15,3. ledd.
Når en pasient skifter homeopat, skal pasienten eller dennes foresatte eller den homeopat som oppgis, få kopi av journalen eller en oversikt over alle homeopatiske medisiner pasienten har fått, og all nødvendig informasjon for en fortsatt behandling. Opplysninger som ikke overleveres personlig, skal sendes rekommandert. Det er bare pasienten eller dennes foresatte som skriftlig kan be om overføring av informasjon til ny homeopat. Opplysninger om en pasient bortsett fra navn og fødselsdato bør ikke sendes pr. telefaks eller elektronisk.

5.6 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal
En homeopat skal gi innsyn i journalen til den som har krav på dette etter reglene i Lov om Personopplysninger § 18, og Lov om Pasientrettigheter § 5.1

5.7 Retting av journal
En homeopat skal etter krav fra den opplysningen gjelder, eller av eget tiltak, rette feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn i en journal. Retting skal skje ved at journalen føres på nytt, eller ved at en datert rettelse tilføyes i journalen. Retting skal ikke skje ved at opplysninger eller utsagn slettes. Dersom krav om retting avslås, skal kravet om retting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen.

5.8 Sletting av journalopplysninger
Etter krav fra den journalopplysningen gjelder, eller av eget tiltak, skal en homeopat slette opplysninger eller utsagn, dersom dette er ubetenkelig ut fra allmenne hensyn, ikke strider mot bestemmelsene i eller i medhold av arkivloven §§ 9 eller 18 og:

1. Opplysningene er feilaktige eller misvisende og føles belastende for den de

2. Opplysningene åpenbart ikke er nødvendige for å gi pasienten helsehjelp.

Dersom krav om sletting avslås, skal kravet om sletting og begrunnelse nedtegnes i journalen.

5.9 Journal på feil person
Etter krav fra den opplysningene gjelder, eller av eget tiltak, skal en homeopat slette journal, eller opplysninger eller utsagn i en journal, som er ført på feil person, med mindre allmenne hensyn tilsier at sletting ikke bør foretas.

5.10 Oppbevaring av journal
Journaler skal oppbevares betryggende både ved bruk og arkivering, og slik at uvedkommende ikke får tilgang til å gjøre seg kjent med dem. Journaler skal oppbevares i minst 10 år etter siste innføring.

5.11 Tilintetgjøring av journal
Tilintetgjøring skal skje på forsvarlig måte og slik at opplysninger fra journalen ikke kan komme uvedkommende i hende.

5.12 Opphør av praksis
Hvis en homeopat dør, eller en homeopat ved opphør av praksis ikke selv kan oppbevare journalene, og de ikke blir overdratt til annen homeopat, skal de innsynsikret for uvedkommende overføres til godkjent arkiv for oppbevaring i 10 år. NHL har ansvar for at overføring skjer og skal registrere denne.

6. ATTESTER OG ANDRE HOMEOPATERKLÆRINGER

6.1 Ved utstedelse av attester og andre homeopaterklæringer skal en homeopat handle i samsvar med god homeopatetikk.

6.2 En homeopat skal ha bestemmelsen om taushetsplikt i erindring ved utarbeidelse av homeopaterklæringer. De må ikke inneholde mer enn det som er nødvendig for formålet.

6.3 En homeopat skal kreve opplysning om formålet med en erklæring før den utstedes. Det skal fremgå av erklæringen hvilket formål homeopaten har hatt for øye ved utstedelsen. Homeopaten skal avslå fra å utstede erklæringer som etter hans/hennes skjønn er unyttige eller som ikke anses hensiktsmessige for det formål anmodningen gjelder.

6.4 En homeopat skal bygge sine erklæringer på så forsvarlige undersøkelser som formålet tilsier. gjelder eller

6.5 En homeopat skal ved utstedelse av erklæringer tilstrebe størst mulig objektivitet. Homeopaten må ikke gå ut over sitt kompetanseområde, og må ikke utforme erklæringer slik at forhold av betydning forties eller omskrives.

6.6 En homeopaterklæring skal inneholde de opplysninger som anses nødvendige for den som erklæringen er bestemt for. Opplysningene må være tilstrekkelige til å identifisere personen. Erklæringen skal være så informativ og gitt i en slik form at misforståelser unngås. Det skal gå tydelig frem av erklæringen hvilke opplysninger som beror på homeopatens egne undersøkelser og iakttakelser, og hvilke som skriver seg fra andre kilder.

6.7 Erklæringer fra homeopater MNHL skal ha et verdig utseende og bør helst være skrevet på maskin. Erklæringen skal være datert og forsynt med homeopatens navn og underskrift, adresse og telefonnummer. En homeopat som er inhabil etter Lov om Forvaltning § 6 skal ikke utstede attester eller erklæring.

7. RÅDET FOR HOMEOPATETIKK OG DISIPLINÆR PROSEDYRER

7.1 Særlig organ for behandling av saker som gjelder homeopaters atferd og overtredelse av Regler for Homeopatetikk, er Norske Homeopaters Landsforbunds Råd for Homeopatetikk.

7.2 Norske Homeopaters Landsforbunds Råd for Homeopatetikk er forbundets høyeste sakkyndige organ i spørsmål som gjelder yrkesetikk og kollegiale forhold. I samarbeid med styret overvåker rådet homeopatenes overholdelse av Regler for Homeopatetikk og treffer avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av disse regler. Hvis det er tvil om en sak hører under rådets virkeområde, avgjøres spørsmålet av styret.

7.3 Rådet velges i henhold til vedtektene i Norske Homeopaters Landsforbund. Medlemmer og varamedlemmer i NHLs styre kan ikke være medlemmer eller varamedemmer av Rådet for Homeopatetikk.

7.4 Rådet fører protokoll over sine forhandlinger, og denne tilhører forbundets arkiv.

7.5 Saker kan bringes inn for rådet av forbundets styre og av de enkelte medlemmer, pasienter og andre. Saker som bringes inn av utenforstående, tas under behandling med mindre rådet bestemmer annerledes. Rådet kan selv ta opp saker til behandling.

7.6 Rådet skal selv foreta de nødvendige undersøkelser for å klarlegge saken. Det skal herunder søke å få rettet på de påklagde forhold og skal ved tvister søke å megle forlik mellom partene. Såfremt saken ikke blir løst på denne måten, treffer rådet avgjørelsen.

7.7 Dersom en homeopat hvis sak er brakt inn for rådet, mener at et medlem av rådet er ugild på grunn av tidligere befatning med saken, slektskapsforhold eller andre grunner, kan vedkommende sende inn begrunnet begjæring om at vedkommende medlem fratre under sakens behandling. Et medlem av rådet kan også selv anmode om å få fratre hvis vedkommende mener seg ugild. Avgjørelse i disse spørsmål treffes av rådet. Hvis et medlem fratrer, fungerer varamedlemmet.

7.8 Når en sak er brakt inn for rådet, skal den eller de homeopater og andre som saken gjelder, ha anledning til å uttale seg. Vedkommende kan kreve å få redegjøre muntlig for saken i møte med rådet. NHLs medlemmer har plikt til å gi forklaring for rådet.

7.9 En homeopat har adgang til å la seg bistå av jurist ved saker som foreligger for rådet.

7.10 Et vedtak i rådet er gyldig når det er fattet med minst 2 – to – stemmer.

7.11 Hvis rådet mener at en homeopat har overtrådt Regler for Homeopatetikk, kan det forme sin uttalelse som en misbilligelse av forholdet og som en reprimande til homeopaten. Rådet kan gi pålegg om at de påklagede forhold bringes til opphør.

7.12 Rådets avgjørelse skal snarest mulig meddeles den eller de homeopater som saken gjelder. Hvis en sak er brakt inn for rådet av utenforstående, bestemmer rådet i hvilken form og utstrekning vedkommende skal underrettes om rådets avgjørelse. Rådet kan vedta å offentliggjøre en sak.

7.13 Rådets avgjørelse er bindende for medlemmene av NHL, og kan ikke overprøves av forbundets øvrige organer. Dersom homeopaten ikke retter seg etter rådets avgjørelse innen en frist som rådet setter, vil spørsmål om eksklusjon bli behandlet av styret og rådet i henhold til NHLs vedtekter § 18.

Sist endret av årsmøtet 2014.

Ref. Regler for homeopatetikk