Forskning

Individualisert homeopati klart bedre enn placebo

Av 6. desember 2014september 13th, 2021Ingen kommentarer

systematic reviews

Ny systematisk litteraturstudie og meta-analyse konkluderer med statistisk signifikant effekt i favør av individualisert homeopati, sammenlignet med placebo. Sagt på en annen måte – det å gi et homeopatisk middel som er nøye tilpasset pasientens symptomer gir en klar effekt målt opp mot det å ta narremedisin, eller “sukkerpiller”. Det er hovedresultatet i en systematisk litteraturstudie nylig publisert i Systematic Reviews, et anerkjent vitenskapelig tidsskrift.

Litteraturstudien inkluderte 32 dobbelt-blindede forsøk der individuelt foreskrevet homeopatisk middel ble sammenlignet med placebo. I alt 22 av forsøkene kunne inkluderes i en meta-analyse, for å oppsummere mest mulig av resultatene av enkeltstudiene samlet sett. Noen av enkeltforsøkene viste resultat i favør av homeopati, mens andre ikke gjorde det. Samlet sett viste de en Odds Ratio på 1.53 (95% CI 1.22 – 1.91), et resultat som er statistisk signifikant (p<0.001). Statistisk signifikant resultat ble også funnet når forskerne utførte sensitivitetsanalyser eller analyser av “undergrupper”.

HVA BETYR RESULTATENE?

Begrepet “Odds Ratio” (OR) er svært vanlig å bruke i systematiske litteraturstudier som presenterer meta-analyser. Det er imidlertid ikke lett å forstå for “folk flest”. Forenklet kan vi si at resultatet viste en liten klinisk effekt-størrelse for homeopatiske midler, sammenlignet med placebo. Forfatterne sammenligner resultatet med systematiske litteraturstudier som har vist liten effekt for sumatriptan ved migrene og fluoxetin ved sterk grad av depresjon.

BEGRENSNINGER

Samtlige av de 32 studiene hadde høy eller uklar risiko for bias. Det kan med andre ord ha vært ulike faktorer som kan ha virket inn på resultatet. Den vanligste mangelen ved de inkluderte studiene var ufullstendig rapportering av resultatene. Dette gjør at resultatet må tolkes med forsiktighet.

Homeopater som praktiserer “klassisk homeopati” vil nok argumentere med at mange av studiene ikke var tilstrekkelig “individualisert”. I noen forsøk fikk terapeutene gjøre en fullverdig evaluering av pasientene og foreskrive det middelet som så ut til å passe best. I andre studier var metoden for valg av middel en “forkortet” versjon av vanlig praksis, og valg av midler var mer begrenset.

Systematiske litteraturstudier av placebo-kontrollerte forsøk sier lite om hva resultatene betyr i klinisk praksis. De kan gi en indikasjon for sannsynligheten for at resultatet er i favør av (her) homeopati, sammenlignet med placebo. De sier noe om sannsynligheten for at de resultatene som ble funnet i forsøkene var en tilfeldighet eller ikke. At en “kun” fant en liten effekt av behandlingen sier ikke noe om hva pasienter opplever i “den virkelige verden”. For å vurdere dette behøver en pragmatiske (ikke-blindede) studier.

 

TENK OM VERDEN VAR SLIK:

Ny systematisk analyse av 32 RCT på homeopaters bruk av Nux vomica!

Det viser seg at homeopater har en god evne til å kjenne igjen et sykdomsbilde som tilsvarer Nux vomica og det er høy signifikans på at den selvhelbredende prosessen hos pasientene blir stimulert. Når Nux vomica tilstanden blir redusert viser det seg at pasientens helse blir forbedret. Bedringen viser seg også å følger de homeopatiske kriterier for bedring, med stor nøyaktighet.

Av de 32 RCT var det totalt 84 medisinske diagnoser hos disse pasientene, også disse ble borte, eller bedret i de fleste tilfellene. Kun de tilstander som ble vurdert som uhelbredelige strukturelle endringer forble uendret.

Vi anbefaler videre å sammenligne allopatisk praksis med den homeopatiske. Man kan tenke seg flere ting som kan undersøkes; effekt på allmenntilstand, pasienters vurdering av endring i vitalitet, pasienters vurdering av endring i mestring, pasientens vurdering av velvære, samt hyppigheten i bivirkninger. I tråd med det nye pasientsentrerte-paradigme er dette faktorer som bør få høyeste prioritet.

 

REFERANSE

Mathie RT, Lloyd SM, Legg LA, Clausen J, Moss S, Davidson JR, Ford I. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews 2014; 3:142. doi:10.1186/2046-4053-3-142
http://www.systematicreviewsjournal.com/content/3/1/142/abstract

Doktorgradsstipendiats forklaring av studien.
Du kan lese mer om pragmatiske kliniske forsøk her:
http://www.bmj.com/content/349/bmj.g6826?etoc=

Kommentar av Andreas N Bjørndal (Tenk om verden var slik).

Teksten er ikke skrevet av Rune Stølen Fossberg, som kun har stått for publisering.