Forskning

Spennende forskning innen homeopatisk behandling av influensa

Av 3. januar 2013september 13th, 2021Ingen kommentarer

Forskning i forhold til homeopati og influensa viser i stor grad at homeopati kan bidra ved en eventuell epidemi eller pandemi. Det viktigste ved en eventuell pandemi vil være å benytte både allopati og homeopati der hver er indisert.

Gjennom litteratursøk på databasene Cinahl, Cochrane, Medline og Hom- inform er fire artikler valgt ut for å belyse systematisk forskning på homeopatisk behandling av influensa. Søkeordene som er benyttet er: influenza, flu, birdflu and homeopathy.

Følgende kriterier er brukt for valg av artikler:

• Kvalitativt materiale hentes fra anerkjent homeopatisk database ved Glasgow Homeopathic Hos- pital for å belyse hvordan homeopati som fag ser på influensa som sykdom og epidemi.

• Kvantitativ forskning på effekt av homeopatisk influensamedisin, en randomisert kontrollert RCT studie og en litteraturartikkel med systematisk sammenligning av ulike RCT studier.

 

Først en historisk fagartikkel fra homeopatisk database Hominform.

Forfatteren Sandra J. Perko har i 20 år drevet en privat klinikk i San Antonio i Texas, USA som homeopat og klinisk ernæringsterapeut. I tillegg har hun doktorgrad og utdannet sykepleier innen akuttmedisin. Hun har ledet homeopatiutdanning og vært ledende instruktør i 11 år. Forfatter av en mye anvendt lære- bok: The Homeopathic Treatment of Influenza: Surviving Influenza Epi- demics and Pandemics with Homeopathy, kom ut første gang i 1999.

Perko S J (2000) Fear and The Flu. Simillimum, vol XIII, no.4 (s 84-92)

 Jorden har vært igjennom tre alvorlige influensapandemier i forrige århundre. Den mest alvorlige var Spanskeinfluensaen i 1918-1919. Senere kom Asiainfluensaen i 1957 og Hong Kong influensaen i 1968, alle benevnt som pandemier. Hvorfor Spanskesyken av 1918 ble ” mor av alle pandemier” og tok flest liv av disse tre, har blitt viet betydelig oppmerksomhet innen medisin.

Hvorfor frykten omkring influensa? De fleste av oss har erfart å få influensa fra barnealderen av. Land i Asia har hatt en lang praksis i å drive oppdrett av fugler sammen med griser. Vanlig smittekjede er først fra fugl, så via gris til menneske. Ved Hong Kong influensaen gikk smitten direkte fra fugl til menneske. De observerer at mange fugler dør rask og menneske har ingen naturlig immunitet utviklet mot dette viruset. Spanskesyken kom i to bølger, først om våren, deretter kom den tilbake med større slagkraft i september. Forskere har sett på utviklingen av viruset under Spanskesyken og en setter spørsmål ved om viruset ut- viklet seg fra 1905 og for alvor slo ut 13 år senere. Forskere stiller nå spørsmål om en lignende utvikling skjer fra Hong Kong influensaen i 1997. Er det mulig å forberede seg om et lignende senario skulle skje som under Spanskesyken?

Siden influensa er sykdom med årsak i virus så har ikke medisinsk vitenskap hatt effektive medisiner til å bekjempe sykdommen inntil nylig. De to nyeste anti-influensa medisiner Relenza (zanamivir) og Tamiflu (oseltamivir) kom i 1999 -2000. Influensavaksiner må som kjent være utviklet fra det viruset som skaper influensaepidemien for å kunne være effektiv. Når et helt nytt mutert virus oppstår, tar det et halvt år før en effektiv vaksine er utviklet.

En vanlig influensavaksine blir utviklet fra fjorårets epidemi og så langt forsker virologer på ulike virus fra ender. Homeopater har i mange år brukt et homeopatisk middel som influensaprofylakse laget fra innvoller, hjerte og lever fra ville ender, kalt Oscillococcinum. Den aktive ingrediensen i dette midlet ble oppdaget av en fransk homeopat Dr. Joseph Roy i 1919.

Etter over 80 år med medi- sinske fremskritt står vi i dag med utfordringen med å takle kreftene fra meget sykdomsskapende virus. Sannheten er at homeopati har vært med og bekjempet virussykdommer siden det startet med skarlagens- feber, meslinger, gul feber, tyfus og influensa. I tidsskriftet Journal of the American Institute of Homeopathy ble det rapportert to år etter spanskeepidemien fra Philadelphia med en mortalitetsrate på 1.05 % blant 26795 pasienter. Andre rapporter viser 15 dødsfall blant 1500 behan- dlede pasienter med homeopatisk medisin. Sykepleiere ved Pittsburg hospital rapporterer at de ikke mistet pasienter som fikk homeopatisk be- handling under epidemien. Så det er ingen tvil om at skulle verden igjen få erfare en pandemi som i 1918 så vil moderne Homeopati kunne bidra igjen.

Ross D (1997) Flu and Epidem- ics. Homeopathy, vol. 47, no.1 (11-13)

En fagartikkel skrevet av en dedikert og meget erfaren homeopatisk lege Dr.Douglas Ross.

Det er reaksjon fra den enkelte pasient som er ledetråden til valget av homeopatisk medisin.

Det er midler som går igjen ved influensaepidemier, men dersom sekundærinfeksjon oppstår vil dette bildet kunne endre seg. Dette er reaktive symptomer fra den enkelte pasient og medisin må forskrives utifra et likende symptomsett der medisin er utprøvd på friske mennesker.

Aspirin eller lignende smertestillende er sjelden anbefalt av homeopater av to grunner. De reduserer kroppstemperaturen for fort, reduserer vitaliten og forsinker tilfriskning – recovery. For det andre forstyrrer de symptombildet som homeopaten arbeider utifra. Antibiotika er nytteløst ved en ukomplisert

influensa, men kan være nødvendig spesielt om lungebetennelse utvikler seg.

I en større epidemi kan et homeopatisk ”epidemimiddel” vise seg ved å se på følgesymptomer fra et større antall pasienter. For eksempel Bryonia kan dekke symp- tomene hos mange kasus de første ukene, mens Gelsemium eller Baptisia kan komme deretter. Dersom et `epidemi` middel er funnet kan dette brukes profylaktisk eller foreskrives til de pasienter som ikke har så klare symptomer enda. Midlet taes hver annen time til pasienten føler seg bedre. Dersom det ikke er noen bedring innen 12 timer eller 6 timer for svært akutte kasus, må en gjennomgå valg av middelet. Dersom bedring setter inn, gies ikke ny dose før pasienten kjenner seg dårlig igjen.

Følgende midler er anerkjente influensamidler:

• Aconitum • Arsenicum album • Baptisia • Belladonna • Bryonia • Camphor • Carb veg • Cuprum metallicum • Eupatroium perfoliatum • Ferrum phos • Gelsemium • Lachesis • Nux Vomica • Opium • Phosphorus • Pulsatilla • Pyrogenium • Rhus toxicodendron • Sulphur • Tuberculinum bovinum • Veratrum album • Veratrum viride • Antimonium tartaricum • Ipecacuanha • Lycopodium

Med disse homeopatiske midlene kan mange influensakasus bli hjulpet, men det vil fortsatt være utfordringer hos noen pasienter som de mest erfarne homeopatiske leger skal behandle. Under en epidemi er det nok å vise her de mange midler som kan brukes. Det viktigste er at midlene er ferske og bare blir gitt på klar indikasjon. Så følger to fagartikler som er bedømt av fagjury før vitenskapelig publisering i Cinahl, Cochrane og Medline.

Papp R, Schuback G, Beck E m.fl (1998) Oscillococcinum in patients with influenza – like syndromes: A placebo – con- trolled double-blind evaluation. British Homoeopathic Journal, April, vol.87, pp.69-76. Aktuelt middel nå?

Et kontrollert klinisk forsøk er gjennomført for å belyse effekt av Oscillococcinum i behandling av pasienter med influensalikende syndromer. Den homeopatiske medisin er utviklet av vev fra hjerte og lever av ender og produsert av et fransk farmasøytisk firma. Medikamentet er mye brukt i Frankrike som profylakse og i behandling av pasienter med influensasykdom. Et tilsvarende placebo forsøk er gjennomført i 1989 av Ferley et al.

I studien i 1998 fikk 188 pasienter testmedisin og 184 pasienter ble valgt ut i placebogruppe. Data ble samlet av deltakende leger i starten av behandlingen, etter 48 timer og etter 7-10 dager. Kroppstemperatur ble målt to ganger daglig, styrken av 9 ulike symptomer (hoste, katarr, sår hals, muskelsmerte, etc.) og bruk av medisinering. Bedring eller recovery ble definert som følger: rektal temperatur < 37.5 grader og fraværende hode- eller muskelsmerte. Effekt ble definert som statistisk signifikant større reduksjon i symptomer etter 48 timer i forsøktgruppen enn i kontrollgruppen. Etter 48 timer var symptomene mildere i forsøktgruppen (P=0.023) enn i kontrollgruppen. Antallet pasienter uten symptomer var signifikant høyere i forsøksgruppen (17.4 % mot 6.6 % i placebogruppen) etter andre dag og til avslutningen av forsøket ( 5 dag i forsøksgruppen 73.7% mot 67.7% i placebogruppen). Den største forskjellen mellom gruppene var fra kvelden andre dag (10.6% flere pasienter uten symptomer) til morgenen fjerde dag (10.2% flere pasienter uten symptomer). Det kliniske forsøket viste at behandling av influensalignede syndromer med Oscillococcinum har positiv effekt på reduksjon av symptomer og i varighet av sykdom.

Som kommentar til artikkelen er homeopater MNHL i Norge mindre trent med dette midlet i behandlingen av influensa, men bruker mer spesifikke midler mot det symtombildet pasienten fremviser. Oscillococcinum blir anbefalt brukt som profylakse og med positiv effekt meldt ved gjentatt bruk gjennom en influensasesong. Det anbefales systematisk forskning på profylakse hvor dette blir sammenlignet med bruk av influensavaksiner. Homeopatisk medisin som profylakse er både billigere og lettere å administrere for mange pasienter. Derimot er det viktig å få belyst at den er like sikker i bruk som influensavaksine.

Den siste “evidence baserte” forskningsartikkelen er hentet fra Cochrane databasen og er av de aller nyeste innen feltet:

Vikers AJ, Smith C (2006) Homoeopathic Oscillococcinum for preventing and treating influenza and influenzalike syndroms

Influensa er en meget potent viral infeksjonssykdom som er spesielt vanlig i vintermånedene. Oscillococcinum er en patentert, kommersielt tilgjengelig homeopatisk medisin. Rasjonale for dets bruk til influensa kommer fra det homeopatiske prinsippet `likt behandles med likt`. Medisinen er laget fra hjerte og lever av villender, som skal være reservoar for influensaviruset.

Målsetting med studien er å finne ut om homeopatisk Oscillococinum eller lignende medisiner er mer effektive enn placebo i forebygging og i behandling av influensalignende syndromer.

Strategi for datasøking: Cochrane sentrale register for kontrollerte forsøk (The Cochrane Library nr. 2, 2003); MEDLINE (januar 1966 til juni 2003) og EM- BASE (1980 til juni 2003) ble anvendt med søkeordene ”homeopathy” med ”influenza”, ”respiratory tract”, ”infection”, ”cough”, ”virus” og ”fever”. Det farmasøytiske firmaet som laget Oscillococcinum ble kontaktet for informasjon.

Kriterier for valg av studier: Placebo- kontrollerte forsøk med Oscillococcinum eller et homeopatisk preparert influensa virus, av influensavaksine eller andelever for å forebygge eller behandle influensa eller influensalignende syndromer. To forskere gjennomførte datainnsamling og seleksjon. Data ble trukket ut og analysert etter kvalitet. Dette gjorde forskerne uavhengig av hverandre.

I hovedresultatene ble 7 studier inkludert, tre forebyggende forsøk (n=2265) og fire behandlingsforsøk (n=1194). Bare to studier hadde tilstrekkelig informasjon til å kunne fullføre et sammendrag. Det er ingen bevis for at homeopatisk behandling kan forebygge influensalignende syndromer (relativ risiko 0.64, konfidenseintervall 0.28 til 1.43). Oscillococcinum behandling reduserte lengden på influensasykdom med 0.28 dager (95 % konfidensintervall 0.50 til 0.06). Oscillococcinum økte også sjansen for at pasientene vurderte behandlingen som effektiv (relativ risiko 1.08; 95 % CI 1.17, 1).

Konklusjon i studien: Tross lovende data i to studier som det tidligere er vist til (Ferley 1989, Papp 1998), er de ikke sterke nok til å kunne gi en generell anbefaling i bruk av Oscillococinum som førstelinjebehandling ved influensa eller influensalignende syndromer. Det er anbefalt videre forskning med større antall deltakere. Nåværende data støtter ikke den forebyggende effekt av Oscillococcinum eller lignende homeopatiske influensamedisiner på influensa og influensa lignende syndromer.

Kommentar: Denne studien gir støtte til at det er vist signifikant effekt i behandling av influensa. Derimot er ikke materialet stort nok til å kunne bevise at valgte midler har forebyggende effekt før utbrudd av influensasykdom. Studien viser til det homeopatiske likhetsprinsipp. Dette er da et symptombilde som er vist hos et større antall pasienter under en epidemi. Homeopatiske medisiner blir brukt etter de samme prinsipper som vi er kjent med ved vaksiner, men dette er en form for homeopatisk vaksinering. Spørsmålet er om den er like effektiv. Vi kan se på den samme debatt om poliovaksinen er mer effektiv som injeksjon eller gitt som dråper i munn. Homeopatiske medisiner er å gi mikrodoser av toksiner for å få kroppen til å reagere i regenerativ retning. Dersom en blir svært syk av influensa krever dette tett oppfølging av både lege og/eller homeopat. Dersom andre komplikasjoner tilstøter er videre medisinske undersøkelser og oppfølgende behandling nødvendig.

Derimot kan homeopatien igjen være en hjelper om senkomplikasjoner skulle komme til etter en influensa. Det er disse norske homeopater MNHL har god erfaring med å behandle. Homeopatiske medisiner er billige å produsere og lette å administrere. Under en epidemi vil både bruk av vaksiner, antivirale

medisiner og homeopatiske medisiner kunne bidra sammen med allmenn preventive tiltak. Det viktigste er at befolkningen blir godt informert og at de har anledning til både å forberede seg og styrke seg i forkant av en influensaepedemi.

Kilder:

• Perko S J (2000) Fear and The Flu. Simillimum, vol XIII, no.4 (s 84-92)

• Ross D (1997) Flu and Epi- demics. Homeopathy, vol. 47, no.1 (11-13)

• Papp R, Schuback G, Beck E m.fl (1998) Oscillococcinum in patients with influenza – like syndromes: A placebo – controlled double-blind evalu- ation. British Homoeopathic Journal, April, vol.87, pp.69- 76.

• Vikers AJ, Smith C (2006) Ho- moeopathic Oscillococcinum

for preventing and treating influenza and influenza – like syndromes image/svg+xml Nasopharynx- Runny or stuffy nose- Sore throat- Aches Sys- temic- Fever (usually high) Central- Headache Respira- tory- Coughing Gastric- Vom- iting Symptoms of Influenza Muscular- (Extreme) tired- ness Joints – Aches

Artikkelen er skrevet av Kari Skrautvol og ble publisert i Dynamis – Tidsskrift for Norske Homeopaters Landsforbund 2/2009.

Kari Skrautvol er uteksaminert fra SIKH i 1999. I dag er hun førstelektor ved Høgskolen i Oslo, avdeling for helsefag og sykepleierutdanning. Hun var styremedlem i NHL fra 2002 til 2009 og har i styret jobbet med utdanningskrav og forskning. Utdanning av helsepersonell, forskning og internasjonal utdanningssamarbeid er i dag hennes hovedarbeidsområde. Hun har praktisert som Homeopat MNHL ved egen klinikk i perioden 1999 – 2005. I dag gir hun fortrinnsvis akuttbehandling til helsepersonell og er rådgiver ved videre oppfølging hos samarbeidende terapeuter og leger.

 

272″]